Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów

 

PODZIĘKOWANIE

W dniu 31 marca 2019 r. FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie zakończył realizacje projektu  „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim.”

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniach, doradztwie i spotkaniach sieci, za opracowanie oraz wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Podziękowania kierujemy również do ekspertów - trenerów i doradców, za przekazaną wiedzę, doświadczenie, wspaniały kontakt z uczestnikami, zaangażowanie i serce włożone w realizację naszego projektu.

 


Projekt Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim realizowany w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Cel projektu
Podniesienie kompetencji 256 przedstawicieli z 75 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów w 75 jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Działania projektowe

 • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (105 godzin),
 • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
 • wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2-3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których dana jednostka uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
 • zorganizowanie w regionie 6 sieci współpracy z użyciem platformy www.doskonaleniewsieci.pl.  

Szkolenia realizowane będą w grupach, składających się z przedstawicieli reprezentujących te same typy jednostek samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, powiaty).

 

Efekty projektu

 • lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w każdej jednostce biorącej udział w projekcie,
 • pilotażowe wdrożenia lokalnego planu podnoszenia jakości w 2-3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, które będą stanowić wzór i inspirację do dalszych działań,
 • wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w szkołach, w których wdrożono plan,
 • wzrost kompetencji kadry jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych,
 • 6 sieci współpracy działających w regionie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się zarządzaniem oświatą.

 

Od września 2018 r. na platformie www.doskonaleniewsieci.pl działa 6 tematycznych sieci współpracy:

1. Finansowanie oświaty

2. Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty

3. Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych

4. Restrukturalizacja sieci szkół

5. Organizowanie i dokumentowanie pracy szkół

6. Statystyka i sprawozdawczość oświatowa.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. Członkami sieci są uczestnicy projektu.

W ramach tego działania zostanie zorganizowanych 18 spotkań z ekspertami dla członków tych sieci (po trzy spotkania na każdą sieć współpracy). Wszystkie spotkania odbywać się będą w Lublinie. Aby móc skorzystać z bezpłatnych spotkań szkoleniowych, trzeba być członkiem sieci, w ramach której organizowane jest spotkanie.

Harmonogram spotkań w ramach sieci współpracy jest dostępny do pobrania w części „dokumenty do pobrania w ramach projektu”.

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do aktywności w ramach sieci!

 


Adresaci projektu

Jednostki samorządu terytorialnego i ich przedstawiciele, tj.:

a) osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydent, burmistrz, starosta, wójt, ich zastępcy, sekretarze lub inna delegowana osoba o ile z zakresu ich obowiązków wynika nadzór nad sprawami oświatowymi;

b) pracownicy operacyjni realizujący zadania w zakresie oświaty w JST, tj. skarbnik, dyrektor/naczelnik wydziału oświaty, inspektor ds. oświaty, pracownik zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracownik zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, radni z komisji oświaty.

Projekt adresowany jest do 2-5-osobowych zespołów delegowanych przez JST (z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 2-4-osobowych zespołów, z gmin miejskich i powiatów do 2-5-osobowych zespołów).

 

Wartość dodana projektu

 • integracja środowiska samorządowego,
 • promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą,
 • stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami,
 • organizacja warunków umożliwiających wzajemne uczenie się samorządowców,
 • wykorzystywanie samorządowych przykładów dobrych praktyk.

 

Czas trwania projektu: od 01 października 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Wartość projektu: 1 776 073,92 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 720 573,92 zł.

 

Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ośrodek Regionalny w Lublinie
ul. 1-go Maja 13/4, 20-410 Lublin
tel.: 81 532 64 40
e-mail: projekt@frdl.lublin.pl

 

Koordynator projektu:

Katarzyna Grzesiak
tel. 81 532 64 40
k.grzesiak@frdl.lublin.pl

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter