Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Skarbników

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza na spotkanie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 9 marca 2020 r. w Lublinie (dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie)

AKTUALNE OBOWIĄZKI I PROBLEMY STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI ORAZ BIAŁEJ LISTY PODATNIKÓW OD 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

mechanizm podzielonej płatności, pomimo obowiązywania od 11.2019 r., nastręcza wiele problemów w samorządzie. A dodatkowo od stycznia 2020 r. wejdą dodatkowe obowiązki dotyczące Białej Listy Podatników. Zapraszamy Państwa na spotkanie dotyczące omówienia już obowiązujących zmian oraz nowości i wyjaśnień Ministerstwa Finansów z tego zakresu.

Nowy obowiązek wymaga od osób odpowiedzialnych przygotowania procedur dokonywania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności dla organu i jednostek, weryfikacji Białej Listy Podatników oraz innych zasad.

Adresaci: skarbnicy, główni księgowi, księgowi, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania obowiązkowej płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności oraz Białej Listy Podatników

Cele i korzyści ze szkolenia: Uczestnicy zapoznani zostaną z problemami, jakie w dalszym ciągu napotkają w trakcie dokonywania płatności. Wskazane zostaną praktyczne rozwiązania w oparciu o informacje i objaśnienia Ministerstwa Finansów. Wskazane zostaną również nowe zasady rozliczeń oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z noweli ustawy VAT.

Prowadząca szkolenie: praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Koszt udziału:  150/180 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników

349 zł przy zgłoszeniu do 17 lutego 2020r.,

399 zł przy zgłoszeniu po 17 lutym 2020r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

SYLWETKA EKSPERTKI, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza na spotkanie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 26 lutego 2020 r. w Zamościu - FORUM ZOSTAŁO ODWOŁANE!

NOWELA USTAWY VAT W 2020 R.- NOWE PRZEPISY I NOWE OBOWIĄZKI DLA PODATNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISKA MINISTERSTWA FINANSÓW ORAZ WYROKÓW NSA I TSUE

Szanowni Państwo,

po raz kolejny Ministerstwo Finansów wprowadziło znaczące zmiany w podatku VAT. Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany już wprowadzone oraz planowane w 2020 r. spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Adresaci: skarbnicy, główni księgowi, pracownicy samorządowi zajmujący się finansami w jst, pracownicy działów finansowych, dyrektorzy finansowi i ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Cel: przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych od 2020 roku oraz planowanych, a także wskazanie stanowiska Ministerstwa Finansów oraz wyroków NSA i TSUE  do już wprowadzonych regulacji.

Korzyści ze szkolenia: w trakcie spotkania uczestnicy poznają nowe stawki VAT oraz nową matrycą stawek obowiązującą od 11.2019 r. oraz 04.2020 r. zasady wystawiania faktur, obowiązku podatników przy ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2020 r.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.

Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

Koszt udziału:  

150/180 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników

349 zł przy zgłoszeniu do 12 lutego 2020r.,

399 zł przy zgłoszeniu po 12 lutym 2020r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

 

SYLWETKA EKSPERTKI, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM

Karta zgłoszeniowa 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

  

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego

                                                                         


 
 

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,  które odbędzie się 17 lutego 2020 r.

w godz. 9:30-14:30 w Hotelu IBIS Styles przy Alei Solidarności 7, 20-841 Lublin

Tematem spotkania będzie:

ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI  W  DOCHODACH CYWILNOPRAWNYCH JST OD 2020 r. 

NAJNOWSZE ZMIANY: KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, NOWA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH (MOŻLIWOŚĆ DOCHODZENIA 40, 70 lub 100 EURO), USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. ZMIENIONE ZASADY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH OD KONSUMENTÓW.

Adresaci: Skarbnicy, pracownicy i osoby nadzorujące pracę komórek księgowości dochodów budżetowych w starostwach powiatowych, urzędach miast/gmin i jednostek organizacyjnych, realizujące dochody na rzecz Skarbu Państwa. Odbiorcami szkolenia mogą być również pracownicy zajmujący się windykacją należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych Skarbu Państwa.

W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo m.in. wzory: procedury dot. windykacji należności cywilnoprawnych, dokumentu dot. odpisu należności przedawnionych, pisma informującego o sposobie zarachowania należności cywilnoprawnej na odsetki i należność główną oraz inne przydatne w windykacji należności wzory pism.

Koszt udziału:  

180 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników                                                        

349 zł przy zgłoszeniu do 5 lutego 2020 r. 

379 zł przy zgłoszeniu po 5 lutym 2020 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

SYLWETKA EKSPERTKI, KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym spotkaniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 30 stycznia 2020 r. w Lublinie

Tematem spotkania będzie:

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

w kontekście poprawnego zamknięcia roku budżetowego 2019 oraz zmiany w 2020 roku

Adresaci: Kierownicy jednostek oraz główni księgowi – skarbnicy w budżecie, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy) odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Cele: Jednodniowe szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym z uwzględnieniem najnowszych przepisów pozwalających na poprawne zamknięcie roku budżetowego 2019 oraz dokonanie zmian w regulacjach wewnętrznych jednostki, na rok 2020. Na szkoleniu omówione będą zasady dokonania odpisu na rok 2020, poprawnego ewidencjonowania oraz korzystania ze środków funduszu socjalnego, uwzględniając kwestie opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych, uwzględniając obowiązkowe kryteria socjalne.  Szkolenie przybliży również takie zagadnienia jak: kto może być, a kogo nie można pominąć w osobach uprawnionych do Funduszu,  czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie – lub nie komisji socjalnych, najczęściej występujące nieprawidłowości i jak ich uniknąć, oraz wskaże na sposoby zapobiegania przekroczeniu obowiązujących norm prawnych.

Korzyści: Uczestnicy poznają podstawy prawne do odpisu na rok 2020, zasady tworzenia, zakres zakładowej działalności socjalnej, ugruntują wiedzę na temat znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania, dokonywania korekty, wydatkowania środków oraz innych obowiązków zgodnie z ustawowymi wytycznymi. Szkolenie pozwoli także na identyfikowanie nieprawidłowości na gruncie prawa rachunkowego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

Prowadząca szkolenie: Ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników                                                        

349 zł przy zgłoszeniu do 16 stycznia 2020 r. 

379 zł przy zgłoszeniu po 16 stycznia 2020 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym spotkaniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz 

Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

zapraszają  na wyjazdową sesję szkoleniową,

która odbędzie się 2-3 grudnia 2019 r. w Hotelu Mały Rzym w Sandomierzu

Tematyka sesji:

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH W JST

OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW VAT w JST oraz OSTATNICH ZMIAN w VAT

STRATEGIE SAMORZĄDÓW NA FINANSOWANIE INWESTYCJI w WARUNKACH SPADKU DOCHODÓW z PIT

CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAMKNIĘCIEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Lublinie w godzinach 10:00-15:00

w Focus Hotel Premium LUBLIN (Podzamcze 1, 20-126 Lublin https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin ).

Tematem spotkania będzie:

        VAT w JST 2019/2020 – specyfika i zmiany, w tym: MDR oraz MPP.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich szczebli JST (gmin, miast, powiatów, województw), samorządowych jednostek budżetowych (typu: placówki oświatowe, placówki pomocy społecznej itp.) oraz samorządowych zakładów budżetowych (typu: OSiR, ZUK, ZWiK itp.).

Prowadząca szkolenie: ekspertka która zajmuje się tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji - zajmuje się od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT, czyli od 5 lipca 1993r. Natomiast tematyką VAT w budżecie, a dokładnie w gminach i ich jednostkach i zakładach budżetowych zajmuje się od 2005 r.

Tematyka szkolenia:

Szkolenie i jego tematykę podzieliliśmy na trzy główne części, najważniejsze dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w JST w 2019 i w 2020 roku. Czyli obecnie i za kilka miesięcy, tj. od 1.04.2020r.

Pierwsza część poświęcona jest dużym, wręcz rewolucyjnym, nowościom i zmianom w podatku VAT. Będzie tu mowa szczegółowo o najważniejszej nowości, jaką są schematy podatkowe (MDR), w tym: jakie podmioty są obowiązane do przekazywania Szefowi KAS informacji MDR i czy w ogóle MDR dotyczy gmin, jakie są obowiązki korzystającego z porad podatkowych, jakie dokumenty służą do raportowania (np. MDR-3), jakie są terminy raportowania przez podmioty zobowiązane oraz zakres raportowanych informacji. Także o ustrukturyzowanych e-fakturach i Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Również o konieczności liczenia VAT od przekształcania użytkowania wieczystego na własność po 1.01.2019r., o kasach rejestrujących online i o sukcesywnym ich wdrażaniu. O obowiązującej od 1.09.2019r.  „białej liście podatników VAT” i obowiązkach z tym związanych. Będzie również o tym: czym jest nowy podzielony sposób płatności należności kontrahentom z faktur przez nich wystawionych, czyli split payment. A także o tym, iż od 1.11.2019 roku ta metoda podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowa, ale tylko w niektórych sferach gospodarki. O braku od 1.04.2020 roku obowiązku składania deklaracji VAT-7 i rozszerzeniu danych w JPK_VAT o wykaz wszystkich faktur nabycia, o nowych stawkach VAT opartych na nowych klasyfikacjach statystycznych, też od 1.04.2020 r. Także o Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Druga część to: Dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie VAT należnego.

Trzecia część to: Odliczanie VAT naliczonego od działalności mieszanej i jego obowiązkowa korekta. Także o konsekwencjach dla gmin europejskiego wyroku TSUE z 8 maja 2019r. i odpowiedzi polskiego NSA na to orzeczenie.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników (obowiązuję umowa z 2019 r.)                                                         

399 zł przy zgłoszeniu do 22 października 2019r. 

459 zł przy zgłoszeniu po 22 października 2019 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 21 października 2019 r. w Lublinie

UWAGA!!! FORUM ODWOŁANO!!!

Tematem spotkania będzie:

         PODATKI LOKALNE i ORDYNACJA PODATKOWA  - WYBRANE PROBLEMY i PLANOWANE ZMIANY

Szkolenie skierowane jest do Skarbników JST oraz pracowników wydziałów finansowych w urzędach JST zajmujący się podatkami i opłatami, osób nadzorujących zagadnienia z tego zakresu.

Prowadzący: dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Cele i korzyści: Zapoznanie uczestników z ostatnio wprowadzonymi i planowanymi zmianami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych. Omówienie problematyki ordynacji podatkowej oraz uchwał podatkowych 2020 i najnowszego orzecznictwa.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników (obowiązuję umowa z 2019 r.)                                                         

399 zł przy zgłoszeniu do 9 października 2019r. 

459 zł przy zgłoszeniu po 9 października 2019 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 19 września 2019 r. w Lublinie w godzinach 10:00-15:00

w siedzibie FRDL RO w Lublinie przy ul. 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin

Tematem szkolenia będzie:

         Uchwała budżetowa 2020 r. i wieloletnia prognoza finansowa JST po zmianach w ustawie o finansach publicznych.

CEL: uporządkowanie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad praktycznych przygotowania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawowych instrumentów zarządzania finansami samorządowymi, w sposób szczególny po zmianach ustawy o finansach publicznych.

Dzięki udziałowi w spotkaniu szkoleniowym zostanie uzupełniona i uporządkowana wiedza w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów JST, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków. Można zapoznać się z istotą oraz praktycznymi aspektami efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST.

Szkolenie skierowane jest do skarbników JST, a także pracowników służb finansowych, kierowników wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych JST zajmujących się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym, radnych.

Koszt udziału:  

150 zł dla członków Lubelskiego Forum Skarbników (obowiązuję umowa z 2019 r.)                                                         

287 zł przy zgłoszeniu do 12 września 2019r. (Jubileuszowa promocja -30%),

410 zł przy zgłoszeniu po 12 września 2019 r.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na sierpniowe szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 20 SIERPNIA 2019 r. w godzinach 10:00-16:00 w siedzibie FRDL Lublin ul. 1 Maja 13/4

Tematem szkolenia będzie:                                   

Dochody jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia, w tym:

  1. Umarzanie zaległości podatkowych – analiza raportu Najwyższej Izby Kontroli.
  2. Postępowania spadkowe inicjowane przez gminę – prawo czy obowiązek?
  3. Wchodzące w życie zmiany przepisów prawa w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na szkolenie w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 8 LIPCA 2019 r. w Lublinie w godzinach 10:00-15:00

w Focus Hotel Premium LUBLIN (Podzamcze 1, 20-126 Lublin https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin ).

Tematem szkolenia będzie:

                                         PLANOWANE KONTROLE NIK W ZAKRESIE WDROŻENIA CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT                  JAK SIĘ DO NIEJ PRZYGOTOWAĆ?

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej w roku 2019 kontroli przeprowadzanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, która ma odpowiedzieć na pytanie definiujące cel kontroli - „czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?”

Adresaci:

Na szkolenie zapraszamy w szczególności osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne za wdrożenie centralizacji rozliczeń podatku VAT z JST, samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, przedstawicieli urzędów miast, urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych centrów usług wspólnych oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.

Cel i korzyści:

Celem jest przygotowanie uczestników do planowanej przez NIK kontroli w zakresie centralizacji VAT.

Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wdrożenia zapisów specustawy z 2016 r., zapisów ustawy VAT, zasad księgowania dochodów i wydatków oraz podatku VAT po centralizacji rozliczeń.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące sposobu zbierania podatku VAT od jednostek podległych oraz odprowadzania podatku VAT do US oraz uregulowań wewnętrznych w tym zakresie.

Przedstawiona zostanie zasada przepływów finansowych w zakresie podzielonej płatności oraz funkcjonowania kont księgowych do rozliczania podatku VAT. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące podatku VAT przy mechanizmie odwrotnego obciążenia przy robotach budowlanych, budowlano-montażowych pokrywane ze środków własnych oraz obcych min. ze środków UE oraz sposobu odliczeń na wprost jak i współczynnikami. Prowadzenie ewidencji księgowej przy naliczeniu i odliczeniu podatku VAT w organie oraz jednostkach podległych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną stanowiska MF, RIO oraz KRRIO w zakresie centralizacji rozliczeń oraz split peyment wraz z szczegółową analizą broszur informacyjnych oraz wyjaśnień.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu.
 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
 


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na czerwcowe spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 18 CZERWCA 2019r w Lublinie (Focus Hotel Premium LUBLIN).

Tematem spotkania będzie:

Nowelizacja ustawy VAT od 01.07. 2019 r.

- w tym Centralny Rejestr Faktur, podzielona płatność obowiązkowa, Biała Lista Podatników, likwidacja niektórych obowiązków oraz wprowadzenie nowych.

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od połowy roku tj. od 01.07.2019 roku bardzo ważne zmiany w podatku VAT. Proponowane przez ministerstwo zmiany spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Grupa docelowa:

Na szkolenie zapraszamy skarbników, głównych księgowych, pracowników księgowości, pracowników działów finansowych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Zapraszamy również osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur zarówno z działalności jak i przy zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku.

Korzyści ze szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z problematyką Split payment obowiązkowego wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębnionym rachunek VAT, zasad zapłaty zobowiązań na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo, rozliczania dotacji UE przy OZE oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zasad wystawiania faktur, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.

Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ DOKŁADNY PROGRAM:

Karta zgłoszeniowa 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza  na spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,

które odbędzie się 26 kwietnia 2019r w Lublinie (dokładne miejsce podamy w późniejszym terminie).

 

Tematem przewodnim spotkania będzie:

Zarządzania finansami i majątkiem szkoły, zbadanie oraz dokonanie oceny wykorzystania środków finansowych otrzymanych od organu prowadzącego na działalność bieżącą placówek oświatowych - na podstawie kryteriów określonych w metodyce kontroli - w szczególności przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do ustawy, przestrzegania przepisów z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

oraz

Kontrola wykorzystania i pobrania dotacji oświatowej, dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości

Korzyści: Usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących dotacji oświatowych; Nabycie umiejętności przygotowania się do kontroli oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów – powoływania się na odpowiednie przepisy oraz wyroki sądowe.

Prowadzący szkolenie:

Ekspert 1

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, kierunek Administracja;  Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych - studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. Od 2000 roku pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, w tym na stanowisku kierownika wydziału kontroli od 2005 roku. Od początku zatrudnienia zajmuje się przeprowadzeniem kontroli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - w szczególności jednostek budżetowych oraz instytucji kultury - oraz w podmiotach podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.

Ekspert 2

Ekspert Wiedzy i Praktyki, Portalu Oświatowego, Szkoleniowiec, Główny Specjalista ds. analizy i kontroli finansowej urzędu miasta. Na zlecenie gmin, powiatów przeprowadza  kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych.  W ramach codziennych obowiązków przeprowadza kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu miejskiego, gminnych samorządowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy, w tym dotacji oświatowych.

Karta zgłoszeniowa 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

                                      zaprasza  na marcowe spotkanie szkoleniowe w ramach  Lubelskiego Forum Skarbników,                                              

które odbędzie się 28 marca 2019 w Biurze FRDL RO w Lublinie* przy ul. 1 Maja 13/4, 21-010 Lublin

PROGRAM SPOTKANIA

PROBLEMY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ RÓWNIEŻ PO ZMIANACH PRZEPISÓW W TYM ZAKRESIE

CELE: Spotkanie szkoleniowe ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

EKSPERT PROWADZĄCA: Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener szkoleń dla organizacji pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGO-s w Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca JST z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

Karta zgłoszeniowa 

* Organizator zastrzega miejsce zmiany spotkania w przypadku dużej liczby zgłoszeń (w każdym z 2-ch przypadków będzie to Lublin).

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
 


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie                                                                                       

mamy przyjemność zaprosić Państwa na otwarte spotkanie w ramach Lubelskiego Forum Skarbników, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku w Hotelu Victoria przy ulicy Narutowicza 58/60 w Lublinie.

Tematem przewodnim spotkania będzie: Zarządzanie zdolnością kredytową JST. Jak zadbać, żeby inwestycje w JST nie stanęły po 2020 roku?

Planując finansowanie inwestycji Skarbnicy łączą potrzeby, które wydają się nieograniczone z ograniczonymi zasobami pieniężnymi. Jeśli finansowanie inwestycji odbywa się w części z kredytu to naturalne są obawy o to, czy nie jest jego za dużo.

Na spotkaniu Skarbnicy otrzymają przygotowany indywidualnie raport o każdym samorządzie w zakresie zdolności kredytowej.

Na indywidualnym spotkaniu z ekspertem Mariuszem Gołaszewskim można będzie przedyskutować kondycję finansową każdej z jednostek.

1. Zagadnienia wstępne - czym się różni praca księgowego od dyrektora finansowego?

2. Jak wyliczyć ile inwestycji może zrealizować JST. Od czego to zależy?

3. Kluczowe czynniki kształtujące wiarygodność kredytową JST - jak dostać najtańszy kredyt?

4. Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia od 01.01.2019 roku i ich wpływ na finanse JST

5. Analiza wybranych JST – raport dla każdego skarbnika.

Zaproszenie, karta zgłoszenia oraz sylwetka Mariusza Gołaszewskiego, eksperta spotkania, w załączeniu.

Karta zgłoszeniowa 

Zgłoszenia (wysłane mailem lub faxem) na bezpłatne otwarte spotkanie przyjmujemy do 4 lutego 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.

 

Z wyrazami szacunku,  

Natalia Gmurkowska

Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej
 


Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie 

zaprasza na spotkanie szkoleniowe, którego tematem będą 

Najnowsze wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r.

z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń i interpretacji.

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w naszym ośrodku w Lublinie przy ul. 1 Maja 13/4.

Adresaci szkolenia:  Szkolenie skierowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo - księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT

Prowadzący:  Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów UE oraz podatku VAT.

Koszt udziału dla członków Forum wynosi 150 zł od osoby i pokryty będzie ze składek członkowskich za miesiąc grudzień 2018 r.

Koszt szkolenia dla osób spoza Forum to 299 zł przy zgłoszeniu do 19.11.br., po tym terminie cena wynosi 359 zł.

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej Instytucji

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 26 listopada 2018 r. pod numer fax.: 81 532 84 65 lub e-mail: szkolenia@frdl.lublin.pl

http://www.lublin.frdl.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/formularz/1074

http://www.lublin.frdl.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/1074

Z poważaniem,

Agnieszka Serafin

Koordynator Forum Skarbników Województwa Lubelskiego


Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie

zaprasza w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Lubelskiego na szkolenie:

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA

Data: 16 listopada 2018, 10:00 - 15:00 / termin przeniesiony z 7 listopada

Miejsce: Lublin, ul 1 Maja 13/4

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 5 listopada cena po 5 listopada 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji
 

Adresaci szkolenia: pracownicy działów księgowości w jednostkach i zakładach budżetowych

Cele:  Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów m.in.:

  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911);
  • w ustawie o rachunkowości czy ustawie o finansach publicznych,
  • rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 
  • rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej,
  • ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian  porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Prowadzący szkolenie:  Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE "SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA"


Panie/Panowie
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Skarbników

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Lubelskiego na szkolenie:

INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Data: 19 października 2018, 10:00 - 15:00

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter