Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Sekretarzy

Lublin, 11 września 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie oraz Zarząd LFS zapraszają na spotkanie,         

które odbędzie się 26 września 2019 r. 

Miejsce spotkania: Focus Hotel Premium LUBLIN - w okolicach Dworca PKS

(Podzamcze 1, 20-126 Lublin https://www.focushotels.pl/focus-hotel-premium-lublin ).

Tematy spotkania:
PRAWO PRACY W 2019 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN KODEKSU PRACY.
Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST  – wykład informacyjny połączony z dyskusją.
 
Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za III kwartał 2019r. (180 zł).
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Lubelskiego Forum Sekretarzy wynosi: 379 zł,
przy zgłoszeniu do 13 września b.r.: 265 zł. (Jubileuszowa promocja cenowa z okazji 30-lecia FRDL).
Kartę prosimy przesłać do dnia 20 września 2019r.
e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


Lublin, 7 maja 2019 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

         Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wraz z Zarządem LFS zapraszają na spotkanie,            które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w hotelu RUSAŁKA, Okuninka k/Włodawy.

Dzień pierwszy - 6 czerwca 2019 r.
                           SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw.                        Postępowanie w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym - spotkanie informacyjne. 
Zebranie członków FSWL

Dzień drugi - 7 czerwca 2019 r. ​
Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład informacyjny połączony z dyskusją.
Postępowanie wyjaśniające w administracji, z uwzględnieniem nowelizacji KPA, dotyczącej RODO – szkolenie.

RAMOWY PROGRAM DWUDNIOWEGO SPOTKANIA:

6 czerwca 2019 r.


Program szkolenia „Skargi, wnioski i petycje…”:
1. Skarga, wniosek, petycja – omówienie w ogólności tych środków prawnych, wskazanie jak odróżnić np. skargę od wniosku.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji – omówienie kompetencji tego organu.
3. Organy właściwe do rozpatrywania skargi – omówienie tych organów oraz sytuacji, kiedy skargę skierowano do niewłaściwego organu.
4. Skarga dotycząca postępowania administracyjnego – omówienie sytuacji, kiedy skarga ma związek z postępowaniem administracyjnym oraz konsekwencji w tym zakresie.
5. Postępowanie skargowe – przedstawienie procedury załatwiania skarg, w tym omówienie kwestii wezwania do usunięcia braków, skarg anonimowych, skarg wysłanych e-mailem, faxem itd.
6. Terminy załatwiania skarg – przedstawienie terminów załatwiania skarg, z uwzględnieniem różnych skarżących i kwestii związanych z tą tematyką.
7. Zakończenie postępowania skargowego – omówienie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi oraz innego sposobu załatwienia skargi.
8. Wnioski – omówienie postępowania w sprawie wniosku oraz podobieństw i odrębności w stosunku do skarg.
9. Petycje – omówienie tej instytucji i procedury załatwiania petycji.
10. Nadzór i kontrola – omówienie tych instytucji prawnych w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Wykładowca: Radca Prawny, wieloletni trener, mający szerokie doświadczenie w administracji publicznej (administracji samorządowej i rządowej) oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Program spotkania informacyjnego "Postępowanie w sytuacji zagrożenia...." (1,5 h)

Cel szkolenia / Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego: opis możliwych zagrożeń; ocena przygotowania do sytuacji kryzysowej; wskazanie sposobu postępowania (zasady, procedury) w różnych sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu, związanych m.in. z bezpośrednim atakiem napastnika. Określenie roli lidera zarządzającego sytuacją kryzysową.

Prowadzący szkolenie: były zastępca komendanta wojewódzkiego Policji nadzorujący m.in. pododdział antyterrorystyczny, wielokrotny dowódca operacji policyjnych, uczestnik specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą (w tym w USA, m.in. z udziałem FBI), d-ca operacji policyjnej Woodstock, były wykładowca akademicki. 

7 czerwca 2019 r.


Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład informacyjny połączony z dyskusją (2,5 h).
Tomasz Dygała – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i ODO w AESCO Group
Renata Leszcz - Wiceprzewodnicząca Zarządu LFS, Sekretarz Gminy Niedźwica Duża / moderator dyskusji

Krótki zarys: Kto, kiedy i jak powinien przeprowadzać audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego oraz audyt jako narzędzie monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Wzmocnienie kontroli zarządczej oraz umożliwienie kierownikom JST efektywnego i sprawnego zarządzania jednostką na podstawie wniosków zawartych w wynikach kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
Dlaczego audyt wewnętrzny jest dla JST korzystny
Korzyści z audytu wewnętrznego dla JST:
Audyt wewnętrzny oparty na ryzyku – korzyści z tego płynące
Jak korzystać z audytu wewnętrznego
Audyt wewnętrzny jako zło konieczne? Być może, ale skoro tak to skorzystajmy z tego co audyt daje!

Postępowanie wyjaśniające w administracji, z uwzględnieniem nowelizacji KPA, dotyczącej RODO.
Program szkolenia:
1. Istota postępowania wyjaśniającego – omówienie w ogólności postępowania wyjaśniającego oraz obowiązków organu w tym zakresie.
2. Wszczęcie postępowania administracyjnego – omówienie sposobów wszczęcia postępowania oraz orzecznictwa w tym zakresie,
3. Dowody w postępowaniu administracyjnym – przedstawienie możliwych środków dowodowych, np. zeznań świadków, dokumentów, oględzin oraz praktycznych zagadnień z tym związanych,
4. Protokół, a notatka służbowa – omówienie sytuacji, kiedy należy sporządzić protokół, a kiedy wystarczające jest sporządzenie notatki służbowej.
5. Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego – omówienie elementów decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem oznaczenia stron, uzasadnienia faktycznego i prawnego.
6. Nowelizacja KPA w zakresie RODO – omówienie nowelizacji w przedstawionym zakresie.
7. Dyskusja


Godzinowy program – wersja robocza:
6 czerwca 2019: od godz. 9:00 - rejestracja,
10:00-15:00 – szkolenie, w tym obiad i 2 przerwy kawowe.
15:00-17:30
- spotkanie informacyjne "Postępowanie w sytuacji zagrożenia...."                                                                                                        17:00-18:00 – zebranie członków FSWL
7 czerwca 2019: 9:00-15:00, w tym obiad i 2 przerwy kawowe

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 22 MAJA 2019r. e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


 

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wraz z Zarządem LFSW zapraszają na szkolenie:

RAPORT O STANIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I WOTUM ZAUFANIA DLA ORGANU WYKONAWCZEGO – ISTOTA PRAWNA, DOKUMENTY I PROCEDURY.

 

Termin i miejsce:  5 marca 2019 r. (wtorek) w Lublinie

Spotkanie odbędzie się w HOTELU ARCHE - ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin

http://hotele.arche.pl/Hotele/Realizacja/Arche-Hotel,12

Przed hotelem ARCHE Lublin jest kilka bezpłatnych miejsc parkingowych, hotel posiada płatny parking podziemny na 20 miejsc.

Przy ulicach Zamojska i Rusałka także są płatne parkingi (płatny w parkomatach).

Bezpłatny podziemny parking znajduje się pod GALĄ, naziemny bezpłatny parking przed sportowym Halą MOSIR.

Dojazd od PKS autobusami nr 6 i 17 - 3 przystanki.

 

Wykładowca:  Legislator. Zajmuje się legislacją o ponad 20 lat. Pracował w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sejmu i Rządowym Centrum Legislacji. Specjalizuje się w prawie samorządowym i legislacji samorządowej. Posiada dwudziestoletnią praktykę w szkoleniach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z „Zasad techniki prawodawczej” na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publikuje artykuły we „Wspólnocie” i prowadzi stronę www.bloglegislatora.pl Oceny ewaluacyjne prowadzonych przez niego zajęć zawsze mieszczą się w najwyższych przedziałach, a uczestnicy szkoleń podkreślają praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy.

Ramowy program:

1. Wprowadzenie - raport i wotum zaufania - nowości ustrojowe z wieloma znakami zapytania.

2. Raport o stanie gminy:

2.1) przedmiot raportu - minimalny i maksymalny zakres merytoryczny,

2.2) fakultatywna uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu - propozycja wzoru projektu uchwały,

2.3) relacja raportu do innych dokumentów powstających w związku z realizacją obowiązków informacyjnych organu wykonawczego.

3. Procedura rozpatrywania raportu:

3.1) postępowanie z raportem przed sesją, na której ma być rozpatrywany,

3.2) udział mieszkańców w debacie - aspekty formalne przyjmowania zgłoszeń do debaty.

4. Głosowanie po debacie nad raportem i j ego skutki:

4.1. wymogi ustawowe głosowania „nad udzieleniem wotum zaufania”,

4.2. wotum zaufania a absolutorium,

4.3. nieudzielenie wotum zaufania – przesłanki i możliwe scenariusze.

5. Pytania i dyskusja.

Ramowy program godzinowy:

9:00 – 9:30 – rejestracja /powitalna kawa,

9:30-14:00 – szkolenie, w tym przerwa kawowa i obiad,

14:00-15:00 – zebranie członków Lubelskiego Forum Sekretarzy (sprawozdanie za rok 2018, omówienie możliwości udziału w IV Krajowym Kongresie Sekretarzy w Warszawie (19-20.09.2019r.) http://kongressekretarzy.pl/

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy


 

Lublin, 21 listopada 2018 r.

Zaproszenie na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie

Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowe organizowane

w ramach Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 

w dniach 6-7 grudnia 2018 r. (czwartek-piątek) w In Between hotelu w Jastkowie k/Lublina

 

Tematy spotkania:    

6 grudnia 2018 r.

Zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym w kadencji 2018-2023 - uwarunkowania prawne i praktyczne

7 grudnia 2018 r.

Funkcjonowanie JST po wejściu w życie nowych przepisów RODO – studium przypadków/debata.

Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład połączony z dyskusją.

 

W dniu 6 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018, którego inicjatorem ponownie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za rok 2017. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Rozpoczęto procedurę udzielenia patronatu honorowego przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Potwierdzone patronaty, w tym medialne: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, TVP3 Lublin, Radio Lublin, Wspólnota.

 

Zmiany ustrojowe w samorządzie terytorialnym w kadencji 2018-2023- uwarunkowania prawne i praktyczne

Wykładowca: Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Od maja 2015 r. prowadzi działalność Kancelarii legislacyjnej. Jest to całkowicie nowa oferta na rynku usług prawniczych. Jej specyfika polega na tym, że przedmiotem działania jest wyłącznie szeroko rozumiana legislacja. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i dydaktyce związanej z legislacją. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych. Przez ostatnie kilka lat uczestniczył w projektach PO KL organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Dobre prawo, sprawne rządzenie oraz Akademia Liderów Samorządowych. Kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień, mnogość i aktualność przykładów oraz dostosowanie przekazu do szkolonych. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.

 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. – uwagi ogólne.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji nowy obligatoryjny organ:

2.1) zakres działalności – czy Komisja może samodzielnie rozpatrywać skargi, wnioski i petycje,

2.2) zasady i tryb działania Komisji – przedmiot regulacji statutowych.

3. Raport o stanie jst i wotum zaufania:

3.1) zakres raportu i fakultatywna uchwała w sprawie jego wymogów,

3.2) debata nad raportem – udział obywateli,

3.3) procedury wotum zaufania i absolutorium - wzajemne relacje.

4. Zmiany w działalności rady:

4.1) nowe uprawnienia przewodniczącego rady – wątpliwości i praktyczne rekomendacje,

4.2) głosowania imienne a dotychczasowe zasady głosowania,

4.3) obowiązki w zakresie transmitowania i nagrywania obrad – wymogi ustawowe i praktyczne problemy.

5. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza:

5.1) czy inicjatywa obywatelska może być wniesiona w każdej sprawie,

5.2) komitet inicjatywy uchwałodawczej – procedura tworzenia i zasady działania,

5.3) uchwała (akt prawa miejscowego) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – minimalny zakres regulacji.

6. Uprawnienia kontrolne radnego:

6.1) interpelacje i zapytania – jak dostosować dotychczasowe regulacje do przepisów ustawy,

6.2) rozszerzenie uprawnień kontrolnych – praktyczne problemy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem 6.3) ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych.

 

Funkcjonowanie JST po wejściu w życie nowych przepisów RODO – studium przypadków/debata. 

Ekspert/moderator: Grzegorz Hunicz - Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin.

Krótki zarys: Przedstawienie rozwiązań/listy działań dla mniejszych JST w kontekście nowych przepisów RODO/wyposażenie jednostki w niezbędne narzędzia, w tym zabezpieczenia głosowania imiennego podczas posiedzeń rady. Obecny stan prawny, odpowiedzialność radnego za udostępnienia danych podczas sesji/z nagrania – anonimizacja danych itd.)

Studium przypadków/incydentów na przykładzie UM Lublin (Andrzej Wojewódzki – Sekretarz UM Lublin) oraz wybranych JST woj. lubelskiego, zaistniałych w ostatnich miesiącach po wejściu nowych przepisów RODO (kroki i odpowiedzialność prawna, tryb działań itp.).

 

Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej w JST – wykład połączony z dyskusją.

Ekspert/moderator: Renata Leszcz, Sekretarz Gminy Borki.

Krótki zarys: Kto, kiedy i jak powinien przeprowadzać audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego oraz audyt jako narzędzie monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Wzmocnienie kontroli zarządczej oraz umożliwienie kierownikom JST efektywnego i sprawnego zarządzania jednostką na podstawie wniosków zawartych w wynikach kontroli finansowej  i audytu wewnętrznego.

 

Godzinowy program – wersja robocza:

6 grudnia 2018: od godz. 9:00 - rejestracja,

10:00-11:00 – ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018,

11:30-18:00 - szkolenie, w tym obiad i 2 przerwy kawowe.

7 grudnia 2018: 9:00-14:30 , w tym zebranie członków FSWL oraz obiad/przerwa kawowa.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 27 listopada 2018r.

e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: (81) 532 84 65

 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
FRDL RO w Lublinie
 
 

Lublin, 05 kwietnia 2018 r.
Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego
 
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w
Miejsce spotkania w godz. 9:30-14:00: Ratusz (Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2).
Przerwa kawowa: 11:00-11:30
Obiad w godz. 14:00-15:00: restauracja Browar Grodzki 15 (Stare Miasto)
Walne Zebranie Członków FSWL od 15:00 w sali szkoleniowej restauracja Browar Grodzki 15
 
 
Temat spotkania:
Nowe zadania organów JST
- wdrożenie zmian po nowelizacji ustrojowych ustaw samorządowych
Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w kodeksie wyborczym
i ustawach samorządowych w 2018 r.
 
 
9:30-9:45     przywitanie i słowo wstępne - Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin
9:45-11:00      pierwsza część spotkania „Nowe zadania organów JST - wdrożenie zmian po nowelizacji
ustrojowych ustaw samorządowych”, w której udział weźmie Cezary Widomski, zastępca Dyrektora
Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
Proponowane zagadnienia do przedstawienia oraz dyskusji:
 
 • Jak nowe przepisy wpłyną na organizację pracy Biura Rady? – ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
 • Jakie nowe zadania nałożono na JST. Jak zmienią się uprawnienia radnych?
 • Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza i uchwała w zakresie budżetu obywatelskiego.
 • Analiza Statutu gminy i jego dostosowanie do nowych przepisów.
 • Raport Wójta o stanie gminy a absolutorium. Debata nad raportem - uprawnienia radnych i mieszkańców do zabierania głosu.Interpelacje i zapytania radnych - nowe obowiązki urzędu.
11:30-14:00    druga część spotkania „Przygotowanie samorządu do wyborów w świetle zmian w
kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.”, w której udział weźmie przedstawiciel
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.
 
Proponowana tematyka dyskusji:
 • Zadania urzędnika wyborczego i zadania wójta jako organu gminy w nadchodzących wyborach samorządowych.
 • Obsługa urzędników wyborczych, co według sekretarza powinno zawierać porozumienie szefa KBW z wójtem. Obwodowe komisje wyborcze bez urzędników – plusy i minusy dla urzędu gminy.
 • Udostępnienie urzędnikowi wyborczemu i obwodowym komisjom wyborczym spisów wyborców a ochrona danych osobowych.
Dyskusję poprowadzą doświadczone sekretarze woj. lubelskiego posiadający wieloletnie
doświadczenie w danym zakresie, których rekomendował Daniel Drzazga, Dyrektor DKBW w Lublinie.
Po podsumowaniu ok. godz. 14:00 obiad w restauracji Browar Grodzki 15 (Stare Miasto)

 

Od 15:00 - …. - Walne Zebranie Członków FSWL w sali szkoleniowej Browaru Grodzkiego 15
 
Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy zaprasza członków Forum zgodnie z zapowiedzią w dniu 1 marca
2018r. (drugi termin) na Walne Zebranie Członków FSWL. Proponowany program:
 
 • sprawozdanie z działalności za lata 2016-2017
 • dyskusja oraz planowanie działań na lata 2018-2019
 • szczegółowe omówienie udziału reprezentacji sekretarzy i ekspertów z Lubelszczyzny w III Krajowym Kongresie Sekretarzy w Gdyni, który odbędzie się 14-15.05.2018 http://kongressekretarzy.pl/ oraz pytania organizacyjne i logistyczne dla wszystkich zainteresowanych
 • -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • szczegółowe omówienie sekcji panelowych, w których udział biorą eksperci:
 • sekcja: Cyfryzacja w działalności urzędu samorządowego – Grzegorz Henicz/UM Lublin,
 • sekcja: Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO i ustawy o jawności życia publicznego - Andrzej Wojewódzki/Sekretarz UM Lublin,
 • sekcja: Dobre praktyki wdrażania budżetów partycypacyjnych – doświadczenia i rekomendacje – Piotr Choroś/UM Lublin,
 • sekcja: Wyzwania dla administracji lokalnej w kontekście wyborów samorządowych – MartaMaślankiewicz/Sekretarz Miasta Puławy (wstępne potwierdzenie udziału)
Prosimy o potwierdzenie udziału do 18.04.2018r. (włącznie)
mailowo: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl / szkolenia@frdl.lublin.pl
lub faxem pod numer 81 532 84 65 dołączając kartę zgłoszeniową.
 
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematyką spotkania liczba miejsc jest ograniczona do 70!
 
Udział w spotkaniu dla członków Forum, osoby przez nie wydelegowanej,
a także wszystkich zainteresowanych sekretarzy województwa lubelskiego (w ramach promocji)
jest równy składce członkowskiej LFS i wynosi 180 zł + VAT.
 
Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Dyrektor FRDL RO w Lublinie
 
 
 

Lublin, 14 lutego 2018 r.

Zapraszamy na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego

 

Standardy działań JST w świetle zmian w kodeksie wyborczym

i ustawach samorządowych w 2018 r. (szkolenie)

Nowe obowiązki w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego (warsztat)

 

Termin i miejsce: 1-2 marca 2018, Hotel Korona S.C., Zemborzyce Tereszyńskie 97A, 20-515 Lublin


Program roboczy
1 marca 2018 - czwartek

9:00-10:00    -      rejestracja, powitalna kawa, pierwsza prezentacja systemu informatycznego eSesji

10:00-15:00 - szkolenie „Standardy działań JST w świetle zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych w 2018 r.” (w tym przerwy kawowe i obiadowa)

15:30-17:30   -   I część warsztatów „Nowe obowiązki w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego”

18:30 -  …        -  kolacja i możliwość korzystania ze SPA (przy wyborze opcji z noclegiem)

 

Oprogramowanie dla nowoczesnej Rady Gminy, Miasta i Powiatu => system informatyczny eSesja
Specjalnie dla Państwa odbędzie się prezentacja systemu informatycznego eSesja, który usprawnia prace rad różnych szczebli samorządu, a obecnie korzysta z niego wiele JST w Polsce. Podstawowymi modułami są moduł biura rady, radnego, przewodniczącego, moduł głosowania czy dyskusji. Oferowany jest też moduł nagrywania, który pozwala rejestrować przebieg posiedzenia czy moduł sms, który służy do wysyłania krótkich informacji tekstowych. Przedstawiciele spółki MW CONCEPT, która jest producentem i twórcą systemu zaprezentują system eSesji w kilku odsłonach w dniu 1 marca b.r.

 

2 marca 2018 – piątek

9:00-11:00     -   II część warsztatów „Nowe obowiązki w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego”

11:00-11:30 –    przerwa kawowa

11:30-13:00  -   Walne Zebranie Członków FSWL, w tym sprawozdanie z działalności za lata 2016-2017.   

Dyskusja oraz planowanie działań na lata 2018-2019
Szczegółowe omówienie możliwości udziału w III Krajowym Kongresie Sekretarzy  w Gdyni, który odbędzie się 14-15.05.2018 http://kongressekretarzy.pl/

13:00-14:00  -   obiad

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego!

 

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 25 lutego 2018 mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faksem na numer 81 532 84 65

 

Cena za udział w spotkaniu:

Dla członków Forum oraz osób przez nie wydelegowanych –  550 zł* netto za osobę, w tym inne opcje (np., bez noclegu) w formularzu zgłoszeniowym

Dla Sekretarzy, którzy nie złożyli deklaracji  – 730 zł* netto za osobę

* Cena netto = cena brutto jeżeli koszt szkolenia jest w 70% finansowany ze środków publicznych. Jeżeli nie jest do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena uwzględnia składkę członkowską.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Z wyrazami szacunku,

Natalia Gmurkowska - Dyrektor FRDL RO w Lublinie

 

Opis tematów/programy

Cele i korzyści ze szkolenia „Standardy działań JST w świetle zmian ……. w 2018 r.”:

 • Uzyskanie wiedzy na temat aktualnego prawa wyborczego – podstawowy zakres wiedzy wymagany na czym polegają zmiany w ordynacji wyborczej do samorządów i w ustawach samorządowych w roku wyborczym do rad.
 • Ugruntowanie wiedzy i zapoznanie się z nowymi  standardami obsługi organu stanowiącego, radnych komisji i klubów radnych – przez pracowników biura rady.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące sprawnego funkcjonowania i współdziałania organu stanowiącego z wykonawczym, propozycje procedur, zasady udokumentowania i prowadzenia obrad (stenogram, protokół) przygotowania i podejmowania uchwał rady, wskazanie na granice uprawnień i obowiązków pracowników rady.

Ekspert prowadzący:

dr Ewa Bosy - ekspert w zakresie ustroju i zadań JST (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal); dr prawa (specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej, inspektor kontroli finansów publicznych w RIO w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

 

Program:

 1. Zmiany w ordynacji wyborczej oraz ustawach samorządowych w 2018 r. związanych z wyborami do rad.
 1. Informacja i edukacja wyborcza
 2. Mężowie zaufania i obserwatorzy
 3. Podział na okręgi i stałe obwody wyborcze
 4. Praca komisji obwodowych:  zgłaszanie kandydatów na radnych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz wybory
 5. Urzędnicy wyborczy
 6. Protesty wyborcze i kontrola wykonywana przez wyborców
 7. Karty wyborcze i kryteria ważności głosu
 8. Informowanie o wynikach wyborów
 9. Standard lokalu wyborczego
 1. Zmiany w ustawach samorządowych w 2018r
 1. Konsultacje społeczne, w tym: budżet obywatelski
 2. Komisje rady i kluby radnych - uprawnienia
 3. Organizacja techniczna obrad (komisje, sesje – przygotowanie, zwołanie terminy, porządek obrad, głosowanie, udział mieszkańców i mediów).
 4. Dokumentowanie obrad
 5. Interpelacje, zapytania – technika prawodawcza
 6. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

       7.  Zadania Biura Rady w świetle ustawowych obowiązków          przewodniczącego, radnych, w tym członków      poszczególnych komisji rady.

 

Podczas warsztatów „Nowe obowiązki w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego” zostaną omówione m.in.:

 • zasady i tryb dostępu do informacji publicznej,
 • nowe obowiązki publikacyjne na BIP w 2018 r.,
 • oświadczenia majątkowe (zasady składania, korekty, analiza i kontrola),
 • lobbing i praktyki korupcyjne,
 • powiązania z obecnymi regulacjami, inne  

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS WARSZTATÓW: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl

 

Ekspert prowadzący WARSZTATY w ramach Forum Sekretarzy:

dr Jarosław Czerw – od 1998 roku związany z samorządem lokalnym, w tym jako sekretarz gminy i wicestarosta. Sprawami samorządu zajmuje się także naukowo (posiada tytuł doktora nauk prawnych), jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa, w tym w większości z prawa samorządowego. Od 2002 roku jest radnym Rady Powiatu Kraśnickiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 2 marca 2018 r. o godzinie 11:30 zapraszam w imieniu Zarządu Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego na Walne Zebranie Członków FSLW (zgodnie z  § 14 Statutu FSWL http://www.frdl.lublin.pl/files/fora/STATUT-Forum-Sekretarzy.pdf).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach
Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego

 

Temat spotkania:

JAK PRZYGOTOWAĆ SAMORZĄD na RODO
wg nowych przepisów, które będą obowiązywać od maja 2018 ‎r.

 

Termin i miejsce:  7-8 grudnia 2017 r., Janów Lubelski/Hotel Rezydencja Sosnowa
Godziny:                
7 grudnia: rejestracja od godz. 10:00, szkolenie od godz. 11:00 do 18:00
                               8 grudnia: szkolenie od godz. 9:00 do 15:00


KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

Cele szkolenia:

 • Przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zmian w ochronie danych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - RODO), które zacznie obowiązywać od 25.05.2018 r. 
 • Podczas szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dot. odpowiedzialności formalno-prawnej w świetle reformy ochrony danych osobowych, którą w JST będą ponosić ich kierownicy, czyli organy wykonawcze (prezydent/burmistrz/starosta/wójt).
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli wykazać się znajomością procedury analizy ryzyka i oceny skutków zgodnie z RODO, a także umiejętnością przeprowadzenia samodzielnej analizy ryzyka w swojej jednostce, jak również dowiedzieć się m.in.o obowiązkach Inspektorów Ochrony Danych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • W kolejnej części szkolenia mowa będzie o implementacji gotowych rozwiązań-oprogramowania szyfrujących dostępnych na rynku. Będzie istniała możliwość otrzymania indywidualnych konsultacji.
   

Wykładowca: Julita Skowrońska - prawnik, w ramach praktyki specjalizuje się w prawnych aspektach cyberbezpieszczeństwa oraz w prawie ochrony danych osobowych. Od 2009 roku zajmuje się wdrożeniami od strony prawnej nowych produktów z sektora IT. W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych w sektorze IT oraz kładzie nacisk na zastosowanie idei privacy by design oraz privacy by default w projektach, w których bierze udział. Obecnie prowadzi szereg szkoleń z zakresu reformy ochrony danych osobowych (RODO), która zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.

 

Szczegółowy program szkolenia:

 

 I. Odpowiedzialność  formalno-prawna wójta / burmistrza / prezydenta / starosty w świetle reformy ochrony danych osobowych: kontrole, sankcje oraz konsekwencje prawne z tytułu naruszenia reguł przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przestępstwa z art. 49-54a ustawy o ochronie danych osobowych są ścigane z urzędu. Skazany na mocy ustawy będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym.

II. Szczegółowe omówienie nowych obowiązków wynikające z ustawy

 1.  Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
 2. Organy nadzorcze
 3. Administrator Danych Osobowych, Współadministrator i Podmiot Przetwarzający
 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 5. Inspektor Danych Osobowych (IDO)                                     10. Zbiory Danych Osobowych
 6. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych         11. Dane wrażliwe
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych                          12. Profilowanie
 8. Prawa osób, których dane są przetwarzanie                       13. Przekazywanie danych do państwa trzecich
 9. Powierzanie i udostępnianie danych osobowych               14. Analiza ryzyka

III. Szczegółowe implementacje gotowych rozwiązań-oprogramowania szyfrujące dostępne na rynku

 1. Zabezpieczenie danych osobowych
 2. Środki techniczne zapewniające ochronę danych osobowych
 3. Audytowanie systemu bezpieczeństwa informacji
 4. Analiza wybranych przykładów rozwiązań dostępnych na rynku polskim, pozwalających na właściwą ochronę danych osobowych w systemach komputerowych i Internecie.

IV. Indywidualne konsultacje

V. Dyskusja „Problemy związane z wdrożeniem w JST zmian w ochronie danych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r."

 

Moderator: Jarosław Czerw – od 1998 roku związany z samorządem lokalnym, w tym jako sekretarz gminy
i wicestarosta. Sprawami samorządu zajmuje się także naukowo (posiada tytuł doktora nauk prawnych), jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa, w tym w większości z prawa samorządowego. Od 2002 roku jest radnym Rady Powiatu Kraśnickiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 8 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017, którego inicjatorem w tym roku jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Wyniki będą oparte o dane statystyki publicznej za rok 2016. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Rozpoczęto procedurę udzielenia patronatu honorowego przez Marszałka Województwa Lubelskiego oraz patronatów medialnych, m.in. TVP3 Lublin, Radio Lublin, Kurier Lubelski.

Oczekujemy również udziału w naszym wydarzeniu Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. w Lublinie w celu prezentacji dla Państwa ich najnowszych produktów oraz usług.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za udział w spotkaniu:

Dla członków Forum, którzy złożyli deklarację oraz osób przez nie wydelegowanych–  590 zł * netto za osobę,
w tym inne opcje (np., bez noclegu) w formularzu zgłoszeniowym
Dla Sekretarzy, którzy nie złożyli deklaracji  – 680 zł * netto za osobę 
* Cena netto = cena brutto jeżeli koszt szkolenia jest w 70% finansowany ze środków publicznych. Jeżeli nie jest do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu proszę o przesłanie zgłoszenia do dnia 28 listopada 2017 mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faksem na nr 81 532 84 65

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału 
w Forum Sekretarzy Województw Lubelskiego oraz Podkarpackiego!

 

Z poważaniem,

Natalia Gmurkowska
Dyrektor FRDL Lublin

 


 

 

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego, które odbędzie się  w dniu 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) w Lublinie siedzibie Regionalnego Ośrodka FRDL przy ulicy 1 Maja 13/4,  w godz. 10:00 - 14:00.

 

Tematem spotkania będzie:

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I ETYKIETA W PRACY URZĘDNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
JAK USTRZEC SIĘ OD BŁĘDÓW I JAK PRAWIDŁOWO ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH AWARYJNYCH


Cele i korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy i praktycznych informacji z zakresu etykiety i protokołu dyplomatycznego, zwłaszcza
  zasad procedencji, powitań i pożegnań, zasad savoir vivre’u.
 • omówienie kwestii związanych z planowaniem, koordynowaniem i zarządzaniem wizytami na wysokim szczeblu.
 • przedstawienie kwestii związanych z komunikacją ustną, pisemną i w mediach społecznościowych w zakresie problematyki
  etykiety i protokołu dyplomatycznego.
 • szkolenie ma dostarczyć uczestnikom szeregu praktycznych porad, przypomnieć zasady w większości znane oraz przestrzec przed popełnieniem niektórych błędów.
 • wskazanie prawidłowego zachowania w przypadkach trudnych, awaryjnych, kryzysowych.


Ekspertem będzie: Urszula Gacek- były dyplomata w polskim MSZ - Ambasador RP przy Radzie Europy w Strasburgu i Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, doświadczony trener, praktyk, absolwentka Uniwersytetu w Oxfordzie. Posiada ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w charakterze analityka biznesowego, prezesa spółki akcyjnej, krajowego i europejskiego parlamentarzysty oraz dyplomaty. Obecnie szkoli dyplomatów w Polsce i w Europie.


Program:

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY I ETYKIETA
• Planowanie, koordynowanie i zarządzanie wizytami na wysokim szczeblu, krok po kroku, na podstawie doświadczeń wizyt prezydentów, premierów i ministrów: ustalenie harmonogramu, sprawy etykiety; jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych i niespodziewanych
• Szacunek dla różnic kulturowych; jak one wpływają na sprawy etykiety i protokołu, na podstawie przykładów z Europy i USA
• Podstawy protokołu dyplomatycznego - precedencja; powitania i pożegnania; wręczanie i otrzymywanie prezentów; savoir vivre; radzenie sobie w niezręcznych lub wstydliwych sytuacjach
• Odpowiednie zachowanie w pracy i po godzinach pracy – odpowiedni ubiór; punktualność „dotrzymanie słowa”; zachowanie tajemnicy
• Przyjęcia, alkohol
• Sztuka „small talk”


Udział w spotkaniu dla członków Forum oraz osób przez nie wydelegowanych jest bezpłatny. Istnieje możliwość jednorazowego uczestnictwa, bez przystępowania do Forum.

Koszt jednorazowego udziału jest równy składce członkowskiej i wynosi 180 zł + VAT

 

Proszę o potwierdzenie obecności do 24.08.2017r. mailowo: info@frdl.lublin.pl lub skanem dołączając kartę zgłoszeniową

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniżej zamieszczoną oferta, do udziału w organizowanych szkoleniach oraz do zrzeszenia się w ramach Forum Sekretarzy.

 

Forum Sekretarzy: Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Data: 24 kwietnia 2018r.
Miejsce szkolenia: FRDL RO w Lublinie 

 

Forum Sekretarzy: Wybory organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Data: 08 maja 2018r.
Miejsce szkolenia: FRDL RO w Lublinie

 

Forum Sekretarzy: Środki komunikacji elektronicznej w urzędzie – stan obecny i planowane zmiany.

Data: 25 maja 2018r.
Miejsce szkolenia: FRDL RO w Lublinie

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter