Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Forum Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego

Lublin, 25 czerwca 2018 roku

Szanowne Panie/Szanowni Panowie!
Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej!

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza w ramach Forum Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego na szkolenie z częścią warsztatową!


RODO W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ – CO ZMIENI SIĘ 25.05.2018 r.? 

Spotkanie odbędzie się 10 lipca br. w Lublinie w godz. 11.00 - 16.00

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie wdrożenia regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zmian w zakresie polityki ochrony danych osobowych oraz procedur z nią związanych wymuszanych przez wskazane rozporządzenie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze kwestie normowane przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad przetwarzania danych osobowych oraz obowiązków z nich wynikających obciążających organy administracji.

Ponadto omówione zostaną przykładowe propozycje wzorów elementów polityki ochrony danych osobowych wymagające dostosowania do przepisów RODO, omówienie analizy ryzyka na potrzeby instytucji pomocy społecznej oraz rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Program szkolenia:

 1. Ochrona danych osobowych w instytucjach pomocy społecznej w świetle dotychczasowych regulacji prawnych, w szczególności w ustawy o ochronie danych osobowych.
 2.  RODO – czym jest i jaki jest zakres jego zastosowania.
 3. Podstawowe założenia RODO w kontekście dotychczasowych obowiązków ciążących na pracownikach instytucji pomocy społecznej.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych wg RODO – czy przed wydaniem decyzji będziemy prosić o zgodę wnioskodawcy?
 5. Przetwarzanie danych wrażliwych.
 6. Prawa osób, których dane są przetwarzane a obowiązki pracowników instytucji pomocy społecznej. Obowiązek informacyjny i dostęp osób zainteresowanych do danych osobowych.
 7. Klient zgłasza sprzeciw – co zrobić z postępowaniem?
 8. Rola i obowiązki administratora danych oraz innych osób, którym powierzone zostają funkcje związane z ochroną danych osobowych wg RODO.
 9. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 10. Wytyczne RODO w zakresie zabezpieczenia danych osobowych.
 11. Inspektor ochrony danych osobowych – nowa instytucja RODO.
 12. Roszczenia odszkodowawcze klientów instytucji pomocy społecznej – czy będą pozwy o naruszenia danych osobowych?
 13. Kary pieniężne dla organu.
 14. CZĘŚĆ WARSZTATOWA – analiza proponowanych wzorów dokumentów z zakresu polityki ochrony danych osobowych w instytucjach pomocy społecznej.
 15. Podsumowanie.

Koszt udziału w szkoleniu dla członków Forum – BEZPŁATNY (w ramach składek za bieżący kwartał).

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum to 299 zł (przy zgłoszeniu do 29.06 / 359 zł (przy zgłoszeniu po 29.06)
*Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.


Karta zgłoszeniowa 

Z poważaniem,
Natalia Gmurkowska,
Dyrektor FRDL RO Lublin

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter