Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi

Aktualności

Konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansować będzie działania podejmowane przez organizacje społeczne w trzech obszarach:

Obszar 1. Prawa człowieka i równe traktowanie

Obszar 2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu

Obszar 3. Demokracja lokalna i aktywność obywatelska

W ramach Programu priorytetami horyzontalnymi będą: ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zaangażowanie młodzieży. Ponadto będziemy wspierać rozwój instytucjonalny organizacji obywatelskich.

Gorąco zapraszamy do podzielenia się z nami opiniami, uwagami i podpowiedziami:

• jak Fundusz może odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,

• jakie działania powinien wspierać, by przyczynić się do trwałych zmian,

• jak może uzupełnić istniejące instrumenty wsparcia instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych.

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, współpracujących z organizacjami przedstawicieli świata nauki czy mediów.

Zebrane opinie pomogą nam w wypracowaniu ostatecznego kształtu Funduszu.

Koncepcję Programu znajdziecie w MATERIALE DO DYSKUSJI.

W konsultacjach można wziąć udział:

 1. wypełniając ankietę on-line dostępną do dnia 30 stycznia 2020.
 2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych (zapisy tutaj):
  1. w Szczecinie (23.01) - rekrutacja do dnia 20 stycznia
  2. w Rzeszowie (24.01) - rekrutacja do dnia 21 stycznia
  3. we Wrocławiu (3.02) - rekrutacja do dnia 29 stycznia
  4. w Białymstoku (3.02)  - rekrutacja do dnia 29 stycznia
  5. w Łodzi (6.02) - rekrutacja do dnia 3 lutego

Zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line oraz szybkiej rejestracji na spotkania - liczba miejsc ograniczona. Prosimy czekać na potwierdzenie zakwalifikowania się na spotkanie: będziemy wysyłać zawiadomienia wraz z programem pocztą elektroniczną.

Więcej informacji na stronie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl 

 


BLACK WEEK W FRDL

Regulamin promocji "BLACK WEEK-100zł na wszystko"

Skrócone zasady promocji “BLACK  WEEK -100zł na wszystko”

Jak skorzystać z promocji “BLACK  WEEK -100zł na wszystko”?

1. Promocja “BLACK WEEK -100 zł na wszystko” dotyczy wszystkich szkoleń ze strony internetowej www.frdl.lublin.pl

2. Promocja “BLACK  WEEK -100 zł na wszystko” nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja “BLACK  WEEK -100 zł na wszystko” obowiązuje od dnia 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “BLACK WEEK -100 zł na wszystko” (,,Promocja”) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, NIP 5220001895, REGON 00200603000000 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest strona internetowa www.frdl.lublin.pl

3. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń ze strony www.frdl.lublin.pl

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zgłoszą uczestnictwo w co najmniej jednym szkoleniu obejmującym okres od 25.11.2019 r. do 31.01.2020 r. i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez wpisanie w zgłoszeniu w polu uwagi: „Akceptuję regulamin promocji Black week -100zł na wszystko”.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do wyboru szkolenia objętego Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 100zł od ceny regularnej.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie zgłaszać udział  w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach forów samorządowych - Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie www.frdl.lublin.pl w trakcie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy uczestnictwa w szkoleniu w ramach Promocji.

10. Promocja “BLACK WEEK -100zł na wszystko” obowiązuje od dnia 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.frdl.lublin.pl.

13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 roku.

 


KONKURS NA PROJEKT STATUETKI NAGRODY IMIENIA JERZEGO REGULSKIEGO

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu statuetki Nagrody imienia Jerzego Regulskiego.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie: artyści plastycy, rzeźbiarze, studenci ostatniego roku studiów artystycznych oraz inni twórcy.

Wybrany projekt, będzie nagrodzony Nagrodą pieniężną w wysokości 2000 zł. oraz dyplomem wręczonym podczas Gali rozdania nagród IV edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego w dniu 18.09 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są dostarczyć kartę projektu - szczegóły w regulaminie konkursu na stronie Nagrody: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu : 22.07.2019 r. do godz.:12:00 na adres: zarzad@frdl.org.pl.

ZAPRASZAMY !

 


 

FRDL partnerem trzeciej edycji konkursu  Nagrody dla Innowacji w Polityce 2019

 

Europejskie Nagrody Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) przyznawane są co roku przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Zwycięzcy są wybierani przez jury z 47 krajów Rady Europy. Nagroda jest poświęcona stałemu rozwojowi i wzmacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie.

Co roku Nagrody dla Innowacji w Polityce są wyróżnieniem dla najodważniejszych i najbardziej sprawdzonych projektów społeczno-politycznych w Europie. Jury składające się z ponad 1000 obywateli europejskich wybiera 80 finalistów i 8 zwycięzców w 8 kategoriach spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Nominować projekt może każdy obywatel

Wśród laureatów konkursu są zarówno inicjatywy lokalne, jak i projekt przewodniczącego Komisji Europejskiej. W poprzednich edycjach europejskie nagrody otrzymały dwa polskie projekty.  W 2017 roku nominowanych zostało 589 projektów europejskich, w tym 55 z Polski. 8 polskich projektów znalazło się w finale, a w kategorii „Jakość Życia” wygrał  „Wideotlumacz.pl – tłumacz języka migowego w zasięgu ręki”, zgłoszony przez Piotra Kowalskiego z Łodzi. W 2018 roku nominowano ponad 600 projektów, z Polski 66, spośród których znowu 8 zostało finalistami. Tym razem wygrał polski projekt „Gdański model integracji imigrantów” zgłoszony do kategorii „Prawa Człowieka” przez Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska.

Polacy byli również aktywni w pracach jury konkursu: w 2017 roku pracowało w nim 41 osób z Polski, a w 2018 – 155.

Inicjatywa Nagrody dla Innowacji w Polityce ma na celu rozwój i wzmocnienie innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. W tym celu, wyróżniające się  euopejskie projekty polityczne są identyfikowane i nagradzane  w 8 kategoriach: Jakość życia, Dobrobyt, Miejsce pracy, Ekologia, Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka i Społeczność lokalna. Wiedza na temat najlepszych praktyk może być następnie wykorzystana przez inne podmioty w polityce, a także przez społeczeństwo obywatelskie - niezależnie od przynależności partyjnej, stanowiska lub regionu.

 

Wszyscy finaliści zostaną zaproszeni na ceremonię wręczenia nagród w Berlinie, 4 grudnia. Na uroczystej gali w TIPI w Kancelarii Federalnej spodziewanych jest 500 gości z całej Europy.

Zachęcamy do zgłaszania projektów i do pracy w jury!

Strona nagrody: https://www.innovationinpolitics.eu/pl/home

Nominować projekty można na stronie: https://www.innovationinpolitics.eu/pl/project-nominate

Aby zostać jurorem należy wypełnić zgłoszenie pod adresem: https://www.innovationinpolitics.eu/pl/juror-submit

 

Więcej informacji:

Julia Kozak, Country Representative Poland,

tel. 694 669 773, jk@innovationinpolitics.eu

 


 

IV Europejski Kongres Samorządów

W Krakowie zakończył się dwudniowy IV Europejski Kongres Samorządów, w którym aktywny udział wzięli dyrektorzy regionalnych ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Krakowa i Lublina.

W dniach 26-27 kwietnia br. pod hasłem przewodnim "Samorząd strategią dla przyszłości" Kongres zgromadził ok. 2 tys. gości - przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, świata biznesu, nauki i organizacji pozarządowych z całej Europy. Podczas trwających dwa dni dyskusji panelowych, prezentacji i wykładów podzielonych na 7. ścieżek tematycznych, uczestnicy rozmawiali o przyszłości samorządów i współpracy na różnych polach.

IV Europejski Kongres Samorządów to doskonała platforma wymiany myśli i doświadczeń osób związanych z lokalną władzą i biznesem. Jak co roku spotykają się w Krakowie, żeby porozmawiać o nurtujących ich sprawach i spróbować znaleźć odpowiedź na pytania o rolę samorządu w systemie politycznym kraju.

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia była gala, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych samorządów, które zostały wyłonione na podstawie szczegółowego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Najlepszą wiejską gminą zostały Kobierzyce. Tytuł najlepszej miejsko-wiejskiej gminy trafił do gminy Dziwnów. Nagroda dla najlepszego powiatu powędrowała do powiatu pruszkowskiego. Najlepszym miastem na prawach powiatu zostały Gliwice, a najlepszym miastem Legionowo.

       
       

 


 

Honorowy patronat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dla I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej POLITIMI „UWARUNKOWANIA, ZAŁOŻENIA I REALIZACJA POLITYKI IMIGRACYJNEJ w XX i XXI wieku”

 

plakat    

Serdecznie zapraszamy w imieniu Politologicznego Koła Naukowego UMCS oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji na I Ogólnopolską Konferencję Naukową POLITIMI „UWARUNKOWANIA, ZAŁOŻENIA I REALIZACJA POLITYKI IMIGRACYJNEJ w XX i XXI wieku”, która odbędzie się 14 kwietnia (sobota) na Wydziale Politologii UMCS (pl. Litewski 3, 20-080 Lublin).

W ramach konferencji, oprócz sesji panelowych dotyczących polityki emigracyjnej, odbędzie się debata z udziałem wybitych politologów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. konferencji oraz abstraktami.

 

Strona konferencji: https://konfpkn.wixsite.com/politimi


 

XI FORUM EUROPA-UKRAINA

W Rzeszowie zakończyło się dwudniowe XI FORUM EUROPA-UKRAINA, w którym aktywny udział brały przedstawicielki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Lublina, Łodzi i Rzeszowa.

Uczestnicy paneli oraz zaproszeni goście na co dzień zajmują się najbardziej palącymi problemami Ukrainy i jej relacjami z krajami Unii Europejskiej. Podejmują dyskusje, żeby odpowiedzieć na pytania – Czy Ukraina wykorzysta możliwości, które daje współpraca z UE i innymi krajami? Jakie następne działania powinien podjąć Kijów i jego europejscy partnerzy, żeby zapewnić stały rozwój kraju i jego integrację z Zachodem?

Podczas tegorocznego forum w pierwszym dniu udział wzięli między innymi: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałkowie Sejmu Beata Mazurek i Stanisław Terlecki, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, Mykoła Kniażycki – współprzewodniczący Komitetu Rady Najwyższej ds. Stowarzyszenia UE-Ukraina, wiceminister oświaty i nauki Ukrainy Jurij Raszkiewicz, wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar, wiceminister polityki informacyjnej Ukrainy Dmitro Zołotukin oraz Anatolij Kinach – prezes Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców.

Pierwszy dzień dyskusji zwieńczyła gala, której kulminacyjnym punktem było wręczenie reżyserom Jerzemu Hoffmanowi i więźniowi rosyjskiego łagru Olegowi Sentsowowi – Karpackiej Nagrody Wspólnych Wartości, której sponsorem jest TAURON. Podczas drugiego dnia forum swój czas będą mieli młodzi wynalazcy oraz innowatorzy. Wielka gala start-upów z nagrodami dla najlepszych młodych przedsiębiorców zakończy drugi dzień obrad.

W 50 panelach, które skupiały się na wydarzeniach związanych z biznesem i gospodarką, integracją europejską i reformami na Ukrainie, polityce międzynarodowej oraz społeczeństwem, wystąpiło ponad 300 prelegentów – ekspertów doskonale znających wyzwania, które stoją zarówno przed Ukrainą jak i państwami Unii Europejskiej, które liczą na zaangażowanie tego kraju w sprawy międzynarodowe. Na konferencję zarejestrowało się ponad 1000 gości z blisko 30 krajów.

Ważną częścią forum były II Targi Wschodnie. To szansa na nawiązanie relacji biznesowych i partnerskich dla firm, które działają po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy a także regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku forum gościło ponad 70 wystawców.

KIEW0 KIEW0 KIEW0 KIEW0        
3 4 KIEW6 KIEW7        

 


III KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY już 14-15 maja 2018 r. W GDYNI 


Szanowni Państwo!
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego!

Serdecznie zapraszamy Państwa do Trójmiasta do nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się  miasta Gdynia zwanego polskim Miami. Informujemy, że trwa rejestracja III Krajowy Kongres Sekretarzy 

http://kongressekretarzy.pl/

Miejscem spotkania będzie hotel Marriott (kongres i noclegi) oraz hotel Mercure (noclegi)

Gospodarzem Kongresu będzie Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku. Kongres został objęty honorowym patronatem przez włodarzy miast Gdańska, Sopotu i Gdyni. Jest to mocny sygnał integracji i współpracy regionu pomorskiego a w szczególności Trójmiasta.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest przedsięwzięciem na skalę ogólnopolską, skierowanym do sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest integracja środowiska sekretarzy i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk zarządzania w samorządach terytorialnych.

Program Kongresu co roku powstaje w dialogu z środowiskiem sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego z całej Polski. Staramy się odzwierciedlać pełne spektrum ważnych zagadnień dla administracji samorządowej. Otwartość Kongresu na różne opcje i poglądy to jego stała cecha. Dążymy do tego aby Kongres był miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na przepisy prawa oddziałujące na funkcjonowanie samorządów.

Zakres merytoryczny tegorocznego Kongresu będzie dotyczył m.in. cyfryzacji, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wielu innych aktualnych wyzwań jakie stawia samorządom prawodawstwo. Pierwszego dnia, podczas sesji plenarnych, poruszone zostaną kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki stałej współpracy Fundacji z Radą Europy, jej przedstawiciele zaprezentują jak doskonalić jakość zarządzania w administracji lokalnej. Fundacja jako jedyna instytucja w Polsce będzie akredytowanym ośrodkiem wdrażania w polskich samorządach Europejskiej Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu Lokalnym (ELoGE). Drugiego dnia Kongresu zaplanowano 8 sesji panelowych poświęconych m.in. tematyce prawa pracy, dostępu do informacji publicznej w kontekście RODO, wyzwań dla administracji lokalnej jakie stawiają wybory samorządowe.

Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie jest zaangażowany w organizację czterech z ośmiu sesji panelowych.Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Poprzednie edycje Krajowego Kongresu Sekretarzy gromadziły ponad 300 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów krajowych i gości zagranicznych.

Rejestracja na Kongres została uruchomiona, zapraszamy do zakładki zgłoszenia.

Do zobaczenia na III  Krajowym Kongresie Sekretarzy ( 14-15 maja 2018 r., Gdynia )

 


Konferencja naukowa:
"MIĘDZY WÓJTEM A PROBOSZCZEM, KOBIETY W POLSKICH SAMORZĄDACH 1990-2016"

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową "MIĘDZY WÓJTEM A PROBOSZCZEM, KOBIETY W POLSKICH SAMORZĄDACH 1990-2016", która odbędzie się 26 stycznia 2018 w Pałacu Staszica w Warszawie!

Organizatorami konferencji są : University of California Davis, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
W części "KOBIETY, WYBORY SAMORZĄDOWE, A PRZYSZŁOŚĆ POLSKI" wykłady:

 • dr Sylwia Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN
  „Kobiety w samorządach na terenach wiejskich”;
 • dr Halina Sobańska, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety z Sosnowca;
  „Aktywność społeczna i polityczna kobiet w miastach”
 • Anna Łyżwa, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA), FRDL, Małopolski Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Most Kobiet
  „Integracja, rozwój i zwiększanie aktywności kobiet w województwie małopolskim”.

Potwierdzenie udziału w konferencji pod adresem: kobietysamorzady2018@gmail.com

konf1 konf2

 

 


FIRST® LEGO® League – edycja polska

Jako partner Wschodniego Klastra Innowacji serdecznie zapraszamy na pierwszy w Polsce Wschodniej turniej robotyki dla uczniów szkół podstawowych - FIRST Lego League!

Zawody odbędą się 13 stycznia 2018r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie, sala S2 na I piętrze.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Limit uczestników imprezy wynosi 300 osób. Zapraszamy!

 

FIRST Lego League to międzynarodowa inicjatywa, w której bierze udział ponad 255 000 uczestników z 88 krajów świata. W niemal 1500 wydarzeniach, które są organizowane na całym świecie, 32 000 drużyn buduje z klocków LEGO 32 000 robotów.

 

W turnieju w Lublinie weźmie udział 12 drużyn z następujących miejscowości województwa lubelskiego: Kraśnik, Włodawa, Dys, Hedwiżyn, Konopnica, Hrubieszów, Milanów, Stróża, Bystrzejowice, Jakubowice, Terpentyna, Karczmiska.

   

Podczas turnieju drużyny będą oceniane w 4 kategoriach:

 

1. Robot Game

2. Konstrukcja robota (Robot Design)

3.Praca grupowa (Teamwork)

4.Prezentacja projektu (Research project)

FIRST Lego League to element większej całości – amerykańskiego programu FIRST, który ma na celu rozwój wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Program ten rozwija także takie umiejętności jak kreatywność, innowacyjność, komunikacja (także w językach obcych), osiąganie celów itp. Najlepsi członkowie drużyn FIRST otrzymują możliwość podjęcia studiów na najlepszych amerykańskich uczelniach – MIT, Yale, CalTech itp. We współpracę z FIRST zaangażowane są największe firmy na świecie takie jak 3M, Microsoft, Boeing i instytucje typu NASA i US Army.

Turniej w Lublinie organizuje Wschodni Klaster Innowacji przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Partnerami wydarzenia są: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana, Powiat Kraśnicki, SpaceShip.edu.pl i pierwszy polski zespół FIRST Robotics Competition – Spice Gears Team 5883.

 

Plan wydarzenia. 

9.00-9.30. Ceremonia otwarcia.

9.35-13.00. Sesje sędziowskie w kategoriach: Research project, Robot Design, Teamwork.

13.00-16.30. Eliminacje Robot Game (rywalizacja robotów).

16.30-17.30. Półfinały i finały Robot Game.

17.30-18.00. Ceremonia zamknięcia turnieju i wręczenie nagród.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy!

 


Ranking Gmin Lubelszczyzny 2017

Znamy już wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017.

Rezultaty tegorocznego Rankingu uroczyście ogłoszone zostały 8 grudnia 2017 r. w trakcie drugiego dnia Forum Sekretarzy, które zorganizowane zostało przez FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Janowie Lubelskim.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom Rankingu!

I miejsce: Gmina Łęczna,

II miejsce: Gmina Miejska Tomaszów Lubelski,

III miejsce: Gmina Konopnica.

         ​    

 

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów oraz sekretarzy gmin, miast i powiatów z woj. lubelskiego i podkarpackiego, którzy po żywej dyskusji między wyróżnionymi oraz uczestnikami Forum Sekretarzy wzięli udział w debacie dot. problemom wdrożenia RODO w jst wg nowych przepisów, które będą obowiązywać od maja 2018‎r.

 

            

Ideą Rankingu Gmin Lubelszczyzny jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina oraz Zamościa. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2016, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Lublinie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników: dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca, budżety środków europejskich na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, saldo migracji na 1 tys. mieszkańców dane za 2016 rok, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,  czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców, przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców, zadłużenie gmin na dochód ogółem. 

 

           

 

Wydarzenie wręczenia wyróżnień oraz dyplomów dla pierwszej dwudziestki samorządów, które zajęły najwyższe pozycje wśród 213 gmin Lubelszczyzny, połączone było z dwudniową sesją szkoleniową „JAK PRZYGOTOWAĆ SAMORZĄD na RODO wg nowych przepisów, które będą obowiązywać od maja 2018 ‎r.” skierowaną do sekretarzy z terenu województw lubelskiego i podkarpackiego.

 

Patronat honorowy: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego oraz dr Krzysztof Markowski - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

Patronat medialny: TVP3 Lublin, Dziennik Wschodni, Tygodnik Lokalny Wspólnota oraz Radio Lublin.

 

WYNIKI RANKINGU GMIN LUBELSZCZYZNY 2017.

1

Łęczna (gmina miejsko-wiejska)

52,36

2

Tomaszów Lubelski (gmina miejska)

51,24

3

Konopnica (gmina wiejska)

49,15

4

Kazimierz Dolny (gmina miejsko-wiejska)

49,11

5

Nałęczów (gmina miejsko-wiejska)

48,44

6

Łukowa (gmina wiejska)

47,35

7

Wólka (gmina wiejska)

47,34

8

Głusk (gmina wiejska)

47,09

9

Krasnystaw (gmina miejska)

46,65

10

Jastków (gmina wiejska)

46,54

11

Lubartów (gmina wiejska)

46,35

12

Niemce (gmina wiejska)

46,31

13

Puchaczów (gmina wiejska)

45,77

14

Janów Lubelski (gmina miejsko-wiejska)

45,27

15

Puławy (gmina wiejska)

45,05

16

Radzyń Podlaski (gmina miejska)

45,02

17

Jeziorzany (gmina wiejska)

44,33

18

Garbów (gmina wiejska)

44,07

19

Puławy (gmina miejska)

43,85

20

Zamość (gmina wiejska)

43,83

 


Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej"

Już po raz XIII “Rzeczpospolita” przygotowała zestawienie najlepszych polskich samorządów. Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju.

Wśród wyróżnionych znalazły się także LUBLIN i ZAMOŚĆ! 
W rankingu wyróżniono te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej objęła patronatem honorowym XIII Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej".
Ceremonia wręczenia nagród dla tegorocznych laureatów odbyła się 23 listopada b.r. Do Jarocina przybyli samorządowcy z całej Polski.

 

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest najbardziej rozpoznawalnym rankingiem. Jego niewątpliwą zaletą i przewagą nad konkurencją jest bazowanie na twardych i obiektywnych danych - mówi Dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

http://www.rp.pl/Ranking-Samorzadow/171129724-Ranking-samorzadow-w-oparciu-o-twarde-dane.html

http://www.rp.pl/Zycie-Regionow/311239945-Wyzwan-nie-ubywa.html

http://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/ranking-samorzadow-2017-najlepsze-miasta-gminy-miejskie-i-wsie-nagrodzone,100690.html

 

Zjazd FRDL

ZJAZD FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

W dniach 24-25 listopada odbył się ogólnopolski zjazd pracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Obecni byli pracownicy Fundacji ze wszystkich ośrodków regionalnych, Zarząd oraz Rada Fundatorów. Program spotkania był bardzo bogaty.

Zebranych przywitał Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL oraz Prezes Zarządu Cezary Trutkowski. Następnie wystąpili członkowie Rady Fundatorów FRDL Jan Król oraz Adam Kowalewski.

       


Po wystąpieniach wszystkie ośrodki prezentowały swoje działania i pracowników. Sposoby były bardzo ciekawe i różnorodne (filmy, prezentacje, wiersze).
Kolejnym punktem były refleksje pod tytułem „Fundacja w perspektywie ostatnich lat i wyzwania na przyszłość – refleksje”. Swoimi przemyśleniami podzielili się: Przemek Fenrych, Iwona Szablewska, Marcin Smala, Anna Jagiełło, Andrzej Banach, Irena Peszko i Witold Monkiewicz.
Dzień zakończyła uroczysta kolacja, której ozdobą był koncert Jazzowy Jerzego Stępnia (Przewodniczący Rady Fundatorów) wraz z zespołem.

Drugi dzień to spotkania w podgrupach – dyskusja o bieżących sprawach dotyczących poszczególnych obszarów działalności ośrodków: szkoleń, projektów, forów jak i księgowości.
Następne były warsztaty dotyczące wyzwań stojących przed FRDL: przewag i ograniczeń konkurencyjnych, działań misyjnych i roli Fundacji we wzmacnianiu samorządności oraz współpracy ośrodków i wspólnych działań.
Na koniec zaprezentowano wyniki prac w grupach a zjazd podsumował Prezes Zarządu Cezary Trutkowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Spotkanie bardzo udane oraz intensywne.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne.

 


Konferencja: „NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge"

17 października 2017 r. w Lublinie podczas międzynarodowej konferencji „NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge” w obecności wielu światowych ekspertów został podpisany List intencyjny o rozszerzeniu współpracy między Stanem Nevada oraz Województwem Lubelskim.

Przez kilka dni w Lublinie gościła biznesowa delegacja na czele z Brianem Sandovalem - Gubernatorem Stanu Nevada. Jako pierwszy region w Polsce Lubelszczyzna podjęła rozmowy na temat pionierskiego programu akceleracyjnego, realizowanego we współpracy z partnerami z USA dla ambitnych start'upów z regionu.

FRDL Lublin wraz ze swoim partnerem Wschodnim Klastrem Innowacji, która prowadzi pierwszą

polską drużynę FIRST Robotics Competition – zespół „Spice Gears” z Kraśnika. SG w lipcu 2017r. na olimpiadzie FIRST Global Challange w Waszyngtonie reprezentowała Polskę i na 163 teamy z całego świata zdobyła 2 zwycięskie miejsce.
Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć najnowszego robota z Waszyngtonu, nazwanego przez sędziów olimpiady „Polish Monster”, który wwiózł na sale listy intencyjne podpisywane przez Briana Sandovala, Gubernator Stanu Nevada, Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Krzysztofa Grabczuka, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego.
Dlaczego Lubelskie i Nevada?
• Nevada to stan przyjazny dla rozwijania biznesu, bez podatku korporacyjnego i dochodowego od osób prawnych. Równie atrakcyjne środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości gwarantuje Województwo Lubelskie oferując najwyższą pomoc publiczną.
• Lubelskie i Nevada to regiony, w których inwestorzy mogą rozwijać swoje przedsiębiorstwa, czerpiąc korzyści z przyjaznego otoczenia dla biznesu, bliskości potencjalnych klientów i wykwalifikowanych pracowników.
• Lubelskie jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce, prowadzącym aktywne i innowacyjne badania we współpracy z firmami z regionu i nie tylko.
• Lubelskie to idealna lokalizacja dla inwestycji łączących rozwój na rynkach zachodnich i ekspansję na rynki wschodnie, takie jak Rosja i Ukraina.

nevada1 nevada2
nevada3 nevada5
   

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - partner VI Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 
http://www.kongres.lublin.eu 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Europejski Dialog (Lwów, Ukraina) byli współorganizatorami panelu dyskusyjnego "STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWICZNY REFORMY DECENTRALIZACYJNEJ W UKRAINIE", który był częścią linii Demokracja lokalna w dniu 25 września 2017 r.
Moderator: dr Oleksandr Sofiy - kierownik programu analitycznego organizacji Europejski Dialog, Ukraina
Paneliści:
dr Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizatora projektu DOBRE, Polska
Paweł Prokop - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Polska
prof. Dmytro Dzvinchuk - prof. Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku, Radny Obwodu Iwano-Frankiwskiego, Ukraina
Serhii Chernov - przewodniczący Rady Obwodowej Charkowa, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Rad Rejonowych i Obwodowych, prezes Stowarzyszenia Samorządów Obwodu Charkowskiego, Ukraina

Linia tematyczna: DEMOKRACJA LOKALNA

Jedną z ważniejszych reform, które należy w krótkim czasie przeprowadzić w Ukrainie, jest decentralizacja władzy. Zarówno polskie samorządy, jak i organizacje pozarządowe na różne sposoby wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego u naszego wschodniego sąsiada. Niewątpliwym wsparciem jest możliwość wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju lokalnym i poprawy efektywności zarządzania. O skutecznym zarządzaniu, wspieraniu procesów decentralizacji, doświadczeniach budowania demokracji lokalnej oraz sieciowaniu samorządowej współpracy międzynarodowej teoretycy i praktycy podjęli dyskusję, na ile efektywne okazały się dotychczasowe, podjęte już działania i rozwiązania w tym obszarze. Istotną częścią była również ocena wsparcia Unii Europejskiej w dostępnych programach współpracy transgranicznej.

KIEW0 2 KIEW1 2.2        
3 4 KIEW6 KIEW7        

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Współpracy Polska-Wschód w partnerstwie ze Wschodnim Klastrem Innowacji oraz Association of European Border Regions/Task Force of External Borders prowadzili panel dyskusyjny: TRANSNARODOWE PROGRAMY MŁODZIEŻOWE w linii Nauka i edukacja.

Moderatorką była Elena Itani - Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Grupa Robocza ds. Granic Zewnętrznych, Ukraina.
Wśród panelistów, przedstawiających różne formy wsparcia dla młodzieży w Finlandii, Rosji, Unii Europejskiej, krajach Partnerstwa Wschodniego oraz USA i Kanadzie, byli:
Johannes Moisio - Przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Grupa Robocza ds. Granic Zewnętrznych, Finlandia
Elżbieta Płaszczyk - specjalista ds. współpracy międzynarodowej i projektów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleni

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter